Provozní řád

2 comments

Cvičení v naší posilovně je určeno všem návštěvníkům, kteří jsou ochotni akceptovat tato základní pravidla:

 1. Návštěvník Fittsportu je povinen řídit se provozním řádem posilovny a pokyny obsluhy.
 2. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Každý návštěvník cvičí na svoji zodpovědnost!
 3. Zakoupením (jednorázového vstupu, členské karty) návštěvník stvrzuje, že byl seznámen a porozuměl znění tohoto řádu a zavazuje se ho dodržovat.
 4. Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15ti let. Je-li mladší (7 – 14 let), je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci) nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru.
 5. Pro malé děti (do 7 let) je prostředí posilovny nebezpečné a tudíž absolutně nevhodné!  Přivede-li však návštěvník posilovny takto malé dítě, je povinen zamezit dítěti, aby se volně pohybovalo v prostoru posilovny a vylézalo na posilovací stroje.
 6. Před vstupem do posilovny a šaten je každý návštěvník povinen se vyzout a ihned přezout čistou obuv určenou do vnitřních prostor.
 7. Za boty a jiné odložené osobní věci vedení posilovny nezodpovídá. Proto si obuv a osobní věci uložte do skříňky pro Vás určené.
 8. U obsluhy si návštěvník vyzvedne klíč od skříňky. Ihned se dohodne s obsluhou na způsobu platby (hotově, členská karta) a u obsluhy mu bude založen konzumní účet. Po ukončení cvičení mu bude (členská karta) obsluhou opět vydána.
 9. Cenné věci (šperky, hodinky, peníze atd.)je návštěvník povinen si zajistit sám. V případě ztráty těchto věcí ze skříňky v šatně, nenese vedení posilovny žádnou zodpovědnost! Návštěvník odpovídá v plné výši za škody či ztráty způsobené provozovateli a to i v případě neúmyslného způsobení.
 10. Ke cvičení používá každý návštěvník čisté, pohodlné sportovní oblečení a vždy pevnou sportovní obuv! V případě, že tak neučiní, může být obsluhou z posilovny vykázán. Každý cvičenec musí mít ručník. V případě, že ho nemá, může si ručník zapůjčit u obsluhy. Nařizujeme, pokud by jakákoliv část holé pokožky měla mít kontakt s jakoukoliv částí posilovacích strojů, ručník pod sebe!!!
 11. Posilovací stroje a náčiní používá cvičenec vždy šetrně, pouze k účelu, pro které jsou vyrobeny. Vždy používá bezpečnostní uzávěry! V případě, že cvičenec používá zařízení i po upozornění obsluhy nevhodně, může být z posilovny vykázán! V případě, že cvičenec úmyslně poškodí jakékoliv zařízení posilovny, je povinen způsobenou škodu uhradit!
 12. Použité nářadí a náčiní je každý cvičenec povinen uklidit na místo k tomu určené. (Kotouče vždy patří na stojany!)
 13. Návštěvník může využít občerstvení baru, přičemž sklenice patří pouze na bar nebo na místo k tomu určené! Návštěvník je povinen prázdné sklenice odevzdat na baru.
 14. Po ukončení cvičení předá cvičenec klíč od skříňky obsluze, zkontroluje, zda v prostoru celé posilovny nic nezapomněl (za věci zapomenuté v posilovně nenese vedení posilovny žádnou odpovědnost!).
 15. Návštěvník se může v posilovně pohybovat po dobu nejvíce 2 hodin.
 16. Návštěvníci jsou povinni respektovat příkazy vedení Fittsportu a trenéra, pokud neuposlechnou mohou být vykázáni k okamžitému odchodu.
 17. Do všech prostor Fittsportu je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu,pod vlivem návykových látek,ve špinavém nebo nevhodném oblečení. V těchto případech je personál oprávněn kdykoliv vyzvat tyto osoby k opuštění Fittsportu. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeni.
 18. Nerušit ostatní při tréninku, být slušný a ohleduplný vůči všem návštěvníkům Fittsportu.
 19. Návštěvník je povinen dodržovat provozní dobu tj. pondělí až pátek 7:30 – 21:00, sobota – zavřeno, neděle 9:00-12:00 , 15:00 – 21:00 a ukončit cvičení s dostatečným předstihem 15 minut před uzavřením provozovny. Návštěvník je povinen opustit veškeré prostory včetně šaten a uzavřít účet u obsluhy nejpozději do konce provozní doby.
 20. V prostorách Fittsportu je umístěn kamerový systém a to v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zachování lidských práv. Slouží především pro bezpečnost klientů a k ochraně majetku.
 21. Platnost permanentek je 3 měsíce ode dne zakoupení.
 22. Vložený kredit na členské kartě je platný maximálně 18 měsíců od jeho nabití. Po uplynutí této lhůty kredit propadá.
 23. Aktualizace členské karty vždy k 1. lednu (50,-Kč).

Doufáme, že dodržování těchto nenáročných pravidel nám i Vám pomůže vytvořit příjemnou atmosféru v bezpečném prostředí, kde každý najde to, co hledá.