Návštěvní řád pro skupinová cvičení

s účinností od 1. 2. 2011

 

 1. Návštěvník fitness sálů je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.
 2. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní komplexu nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostor center bez řádně zaplaceného vstupného. V případě, že chce klient po skončení skupinového cvičení využít dalších služeb Fittsportu, musí uhradit cenu dle stanoveného ceníku.
 3. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Návštěvník Fittsportu sportuje na vlastní nebezpečí.
 4. Děti mladší 15 let mohou vstoupit do prostor Fittsportu jen s doprovodem dospělé osoby.
 5. Při naplnění kapacity sálu nebude povolen vstup dalším návštěvníkům.
 6. Účastníkům je umožněn vstup do prostorů šaten vždy 15 minut před zahájením lekce.
 7. Do prostoru fitness sálu smí návštěvník vstoupit pouze ve sportovním oděvu, v čisté sportovní obuvi a vždy s ručníkem.
 8. Veškeré svršky včetně bot je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do šatních skříněk. Za věci odložené mimo uzamčené šatní skříňky nebo v neuzamčených šatních skříňkách provozovatel nezodpovídá. Šatní skříňky nejsou místem obvyklým k úschově cenností.
 9. Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky a jiné je nutné uložit do trezoru, který je k dispozici na recepci. Za cennosti jinak uložené oproti návštěvnímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník.
 10. V případě zjištění jakéhokoli poškození cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit na recepci.
 11. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí cvičební pomůcky na vyhrazené místo.
 12. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit na recepci.
 13. V celém prostoru Fittsportu platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod.
 14. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli.
 15. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jejich ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 200 Kč jako náklady za výměnu zámku.
 16. Zrušení učiněné rezervace je možné nejpozději 3 hodiny před začátkem rezervované aktivity. Jestliže je rezervace rušena po tomto časovém limitu či nečerpána vůbec, bude provozovatel účtovat částku ve výši hodnoty rezervované hodiny.
 17. Provozovatel má právo upravit cenu za veškeré služby. Tato úprava nabude platnosti dnem kdy je zveřejněna v aktuálním ceníku.