Návštěvní řád pro Ricochet

s účinností od 1. 2. 2011

 

 1. Návštěvník Richocetu je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.
 2. Vstoupit do prostoru pro Ricochet, (kurt, posezení před kurtem, šatny, sprchy) smí osoba, dále jen hráč, až po zaplacení vstupného na recepci, a to jen na dobu uhrazeného herního časového úseku.
 3. V případě, že chce hráč po skončení Richocetu využít dalších služeb Fittsportu, musí uhradit cenu dle platného ceníku.
 4. Každý hráč je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Návštěvník Fittsportu sportuje na vlastní nebezpečí.
 5. Děti mladší 15 let mohou vstoupit do prostor Fittsportu jen s doprovodem dospělé osoby.
 6. Hráčům je umožněn vstup do prostorů šaten vždy 15 minut před zahájením hry.
 7. Rezervace kurtu se provádí osobně nebo telefonicky. V případě, že hráč, který si rezervoval kurt, nedorazí do pěti minut po začátku rezervované hrací doby, rezervace zaniká a obsluha může obsadit kurt dalšími zájemci.
 8. Zrušení učiněné rezervace je možné nejpozději 3 hodiny před začátkem rezervované hry. Jestliže je rezervace rušena po tomto časovém limitu či nečerpána vůbec, bude provozovatel účtovat částku ve výši hodnoty rezervované hodiny.
 9. Veškeré svršky včetně bot je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do šatních skříněk. Za věci odložené mimo uzamčené šatní skříňky nebo v neuzamčených šatních skříňkách provozovatel nezodpovídá. Šatní skříňky nejsou místem obvyklým k úschově cenností.
 10. Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky a jiné je nutné uložit do trezoru, který je k dispozici na recepci. Za cennosti jinak uložené oproti návštěvnímu řádu nese plnou zodpovědnost hráč.
 11. V případě zjištění jakéhokoli poškození je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit na recepci.
 12. Před vstupem na kurt a na posezení před kurtem jsou hráči povinni se přezout do čisté a suché sálové obuvi s nebarvící podrážkou, v opačném případě nesmí vstoupit na kurt. Je zakázáno vstupovat v obuvi používané ve venkovním prostředí nebo bosou nohou.
 13. Je zakázáno narážet tělem či raketou do skleněné zadní stěny, skleněných dveří, stěn.
 14. Po ukončení hry – vyhrazeného herního časového úseku – je hráč povinen opustit kurt a umožnit hru dalším hráčům.
 15. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit na recepci. V celém prostoru Fittsportu platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod.
 16. Hráč je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jejich ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 200 Kč jako náklady za výměnu zámku.
 17. Provozovatel má právo upravit cenu za veškeré služby. Tato úprava nabude platnosti dnem, kdy je zveřejněna v aktuálním ceníku.