Návštěvní řád pro posilovnu a cardio zonu

s účinností od 1. 2. 2011

 1. Návštěvník posilovny a kardio zóny je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.
 2. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní komplexu nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku. Zakazuje se vstup do prostor center bez řádně zaplaceného vstupného. V případě, že chce klient po skončení cvičení využít dalších služeb Fittsportu, musí uhradit cenu dle platného ceníku.
 3. Do posilovny smí vstoupit osoby starší 15-ti let. Osoby mladší 15-ti let smí vstoupit pouze v doprovodu rodiče nebo osoby starší 18-ti let.
 4. Návštěvník je povinen se v zařízení pohybovat a chovat tak, aby svým jednáním nerušil ostatní návštěvníky, nezpůsobil jim újmu na zdraví, neznečisťoval a nepoškozoval vybavení, zařízení či budovu.
 5. Do prostoru posilovny smí návštěvník vstoupit pouze ve sportovním oděvu, v čisté sportovní obuvi a vždy s ručníkem.
 6. Jednotlivé cviky provádí dle návodů a doporučení na vývěskách stěn v posilovně a cvičí v souladu se zachováním pravidel zdraví a bezpečnosti své i ostatních návštěvníků.
 7. Před cvičením na strojích a lavičkách je třeba tyto nastavit dle rozměrů cvičence a požadovaného cviku.  To se provádí polohováním sedaček, opěrek a cvičebních pák pomocí odpružených polohovacích kolíků. Po dosažení optimální polohy náčiní je třeba vždy zajistit polohu dotažením přítlačných šroubů s kolečkem, aby nedocházelo k viklání a vymačkávání kluzných pouzder.  Zároveň po naložení kotoučů na nakládací činky vždy použít uzávěry a řádně dotáhnou šrouby proti sesmeknutí.
 8. Při pokládání nakládacích činek a jednoruček na zem tyto vždy pokládat – ne pouštět nebo házet – na podložky z tvrdé gumy.
 9. Veškeré svršky včetně bot je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, tj. do šatních skříněk. Za věci odložené mimo uzamčené šatní skříňky nebo v neuzamčených šatních skříňkách provozovatel nezodpovídá. Šatní skříňky nejsou místem obvyklým k úschově cenností.
 10. Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky a jiné je nutné uložit do trezoru, který je k dispozici na recepci. Za cennosti jinak uložené oproti návštěvnímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník.
 11. V případě zjištění jakéhokoli poškození cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit na recepci.
 12. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí cvičební pomůcky na vyhrazené místo.
 13. V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit na recepci.
 14. V celém prostoru Fittsportu platí přísný zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů, omamných látek apod.
 15. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli.  Provozovatel si vyhrazuje právo použít pro identifikaci viníka nahrávky bezpečnostních kamer.
 16. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jejich ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 200 Kč jako náklady za výměnu zámku.
 17. Provozovatel má právo upravit cenu za veškeré služby. Tato úprava nabude platnosti dnem kdy je zveřejněna v aktuálním ceníku.
 18. Klient nedodržující provozní řád může být vykázán z fitcentra